กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

31-08-2559

กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับการตอบแทนคืนให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทเค.ดี.ฮีทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เคียงคู่ไปกับ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของชาติในอนาคต ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้สังคมไทยได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านการศึกษา
โครงการ “มาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ” เป็นโครงการที่บริษัท เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด หรือ “KDT” ให้การสนับสนุน โรงเรียนหรือชุมชนในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงเองนั้นต่างก็ได้ตอบรับกลับโครงการนี้เป็นอย่างดี โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาเราได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านวังค้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณชุมชมใกล้เคียง โดยได้นำกิจกรรมสนุกๆ ขนมและเครื่องดืมอีกมากมายพากันมาสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับน้องๆเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ ให้เด็กรุ่นใหม่เติบโตอย่างมีความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า สมุดและหนังสือที่ใช้สำหรับศึกษาเล่าเรียน ล้วนต่างทำให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการศึกษา สร้าง ชื่อเสียงแก่ตัวเองและครอบครัวทั้งสิ้น อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาความรู้ทัดเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมืองที่ได้รับโอกาสมากกว่าจนประสบผลสำเร็จทางการศึกษาได้อีกด้วย